Obchodné podmienky

1. Objednávka 

Tovar si objednávate vyplnením elektronickej objednávky na našej webovej stránke. Po vyplnení objednávky dostanete email informujúci o registrácii objednávky. Ak takýto email nedostanete, objednávku sme z technických dôvodov nedostali. V takomto prípade sa prosím obráťte na nás telefonicky: 0904 610 770.

Kúpna zmluva vzniká potvrdením akceptácie Vašej elektronickej objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie e-mailom, prípadne telefonicky. Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla naša spoločnosť po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Potvrdená elektronická objednávka je záväzná pre obe strany ak obsahuje všetky náležitosti potrebné k uzavretiu zmluvy, hlavne presnú špecifikáciu tovaru a jeho počet, cenu za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia. Automatický e-mail po vykonaní objednávky nie je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy, je len potvrdením, že sme danú objednávku prijali k spracovaniu.

2. Spôsob doručenia a dodacia lehota 

Dodacia lehota je spravidla 1 až 10 pracovné dni. Prichystanie zásielky trvá zvyčajne 1-4 pracovné dni. Zákazníci si môžu zvoliť dodanie tovaru cez Slovenskú poštu – 1. triedou, Packetou na výdajný bod alebo Express kuriérom na adresu. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad o kúpe tovaru (faktúru).

Poštovné Slovenskou poštou na platbu vopred: 2,90 €.
Packeta – Zásielkovňa – výdajný bod: 3,90 €.
Expres kuriér na adresu pri platbe vopred: 7,50 €.
Dobierka doplatok – 1,50 €.
Objednávky nad 50 € zasielame Slovenskou poštou zdarma.

OSOBNÝ ODBER: V prípade záujmu je možné zvoliť si osobný odber priamo na predajni v Senci (Mäsiarska 5). Tovar rezervujeme 7 dní. Platba pri prevzatí tovaru je možná len v hotovosti.

3. Spôsob platby

Platba dobierkou:
Dobierka doplatok – 1,50 €.
Tovar zaplatíte doručovacej službe pri prevzatí objednávky.

Platba vopred na bankový účet:
Pri použití platby vopred na bankový účet neúčtujeme žiadne poplatky. Pri obdržaní objednávky s požiadavkou na platbu vopred – prichystáme najprv objednávku až potom zasielame faktúru so skutočným stavom objednaných tovarov. Prosíme zákazníkov, aby nám neposielali peniaze bez vystavenej faktúry. Ak máte otázky, prosím kontaktujte nás na objednavky@beyou.sk alebo telefonicky na +421 904 696 611. Ďakujeme

Platba v hotovosti pri osobnom odbere:
Tovar zaplatíte v hotovosti u nás v ateliéri alebo v mieste ambulantného predaja a odovzdáme Vám blok z VRP.


4. Storno objednávky 

Storno objednávky zo strany kupujúceho:
Máte právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že naša spoločnosť nesplní dohodnuté podmienky dodania. Objednávka sa stornuje zaslaním emailu na našu e-mailovú adresu,(objednavky@beyou.sk) uvedením slova STORNO v predmete. V prípade stornovania potvrdenej objednávky ste povinný uhradiť škodu, ktorá nám vznikla týmto jednaním, hlavne preukázateľne vynaložené náklady.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:
Vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
– objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, kupujúci je nedostupný, neodpovedá na e-maily, atď.)
– tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, okamžite Vás budeme kontaktovať za účelom dohody o ďalšom postupe.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy 
V súlade so zákonom máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:
– Kontaktujte nás písomne (viď kontakt), že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla daňového dokladu o kúpe tovaru, druhu a množstva tovaru, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí. Môžete zaslať aj vyplnený formulár odstúpenia od zmluvy.
– Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
– tovar musí byť v pôvodnom obale
– tovar musí byť nepoškodený
– tovar musí byť kompletný
– zašlite spolu s dokladom o kúpe

Tovar, odporúčame, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (neposielajte však tovar na dobierku).
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

6. Reklamácie 

Ste povinný si prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, ste povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Záručná lehota je 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak.

Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude Vám po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Ste povinný pri prevzatí výrobku skontrolovať kompletnosť balenia. V prípade, že tovar pri prevzatí nie je v súlade s kúpnou zmluvou, máte právo na to, aby sme bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedli do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve výmenou tovaru alebo dodaním chýbajúcej časti tovaru. Ak taký postup nie je možný, môžete požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak ste pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedeli alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobili.

Záruka sa nevzťahuje na:

  • chyby spôsobené nesprávnym použitím výrobku
  • nesprávnym skladovaním
  • vady, na ktoré bol predávajúci v dobe uzatvárania zmluvy upozornený.

Postup reklamácie 
Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:
1. Pošlite e-mail (objednavky@beyou.sk), v ktorom uvediete hlavne číslo daňového dokladu o kúpe tovaru, druh tovaru a popis závady. Pre zjednodušenie môžete vyplniť aj Formulár odstúpenie od zmluvy a ten poslať na uvedený e-mail.
2. Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe.

Na produkty sa vzťahuje výrobcom stanovená záručná doba, ktorá je uvedená na každom výrobku. Počas tohoto času budú všetky reklamované chyby, nedostatky a závady odstránené bezplatne. Doklad o kúpe si prosím dôkladne uschovajte.

7. Alternatívne riešenie sporov

  1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na objednavky@beyou.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
  2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Podrobnejšie informácie o celej problematike nájdete v Zákone č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v Zákone č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (znenie od 1.2.2016).

8. Ochrana osobných údajov

Zákazník v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

V prípade, že zákazník je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

Mgr. art. Zuzana Oros – ORFLEX ako prevádzkovateľ tejto internetovej stránky týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné údaje nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta ku komerčnej ponuke nesúvisiacou s propagáciou internetového obchodu beyou.sk. Súčastne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta odstráni zo svojej databázy.

Zákazník má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, ihneď po prihlásení.

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky zaregistroval oznámenie IS E-shop – objednanie, predaj alebo doručenie tovaru alebo služby v e-shope pd číslom 3337 a oznámenie IS pre IS Marketing – zasielanie marketingových ponúk prostredníctvom elektronickej pošty/newsletter pod číslom 3338.

9. Cookies

Cookies sú malé kúsky informácií, ktoré sa ukladajú na vašom počítači. Náš systém vydá súbory cookie do vášho počítača pri načítaní stránky. Neexistujú žiadne osobné identifikovateľné informácie držané v cookies. Príkladom cookie je: PHPSESSID,bc2c1f85d35203b2e15667ae418854eg312d06

Sme tiež oprávnení použiť súbory cookie na detekciu, z ktorej pracujete so stránkou. Cookies nám tiež dovolí sledovať návštevnosť webových stránok a prispôsobiť obsah stránok pre vás.

Počítač môžete nastaviť tak, aby cookies odmietal, aj keď v tomto prípade je možné, že niektoré funkcie stránky nebudú umožnené.

10. Kontakty

Mgr. art. Zuzana Oros – Orflex
Od 1. decembra 2023 nie sme platci DPH
Fakturačná adresa: Trnavská 17, 903 01 Senec
Prevádzka: Mäsiarska 5, Senec
www.facebook.com/beyou.sk

TOVAR A OBJEDNÁVKY:
Tel.: +421 904 696 611
Predaj na mieste (Mäsiarska 5, Senec) – len po telefonickej dohode.

ATELIÉR
Len na telefonickú dohodu.
Tel.: +421 904 610 770

IČO: 37 693 417
DIČ: 1045085492
Bankové spojenie:
ČSOB: SK51 7500 0000 0004 0259 8113
UNICredit Bank: SK7811110000001572078000
Prosím neposielajte platby vopred, počkajte, kým prichystáme objednávku a zašleme vám faktúrku na e-mail. Ak ste ju dlhšie nedostali, skontrolujte si SPAM priečinok. Ďakujeme.
OÚ SENEC 1116/2001,
dodatky: 112/2002.

Kontaktný e-mail: objednavky@beyou.sk

 

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170